پرسش:
آيا خانمها هم مي توانند در مسابقه شرکت کنند؟

پاسخ:

 حضور خانمها در ترکيب يک تيم به شرطي مجاز است که ديگر اعضاي گروه به ايشان محرم باشند. و يا همه اعضاي تيم خانم باشند.
از طرف ديگر در مسابقاتي که همه اعضاي تيمها خانم هستند سطح و نوع فعاليتها متناسب با آنان طراحي مي شود.

بازگشت به صفحه پرسش ها و پاسخ ها

 

 

نظرات
نام:
پست الکترونيک:
وب سايت / وب لاگ
نظر: